Русский | УкраїнськаПідготовка фінансової звітності згідно П(С)БО

Фінансова звітність є структурованим представленням фінансового становища та фінансових результатів діяльності підприємства. Метою фінансової звітності є представлення такої інформації, яка буде корисна для широкого кола користувачів при прийнятті ними управлінських рішень. Фінансова звітність підприємства відображає фінансові результати операцій і інших подій, поєднуючи їх у широкі категорії відповідно до їхніх економічних характеристик. Ці категорії представлені такими елементами фінансової звітності, як активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

Порядок, принципи складання, формат фінансової звітності регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

Повний комплект фінансової звітності містить у собі:

  • бухгалтерський баланс;
  • звіт про фінансові результати;
  • звіт про рух грошових коштів;
  • звіт про власний капітал;
  • примітки, включаючи короткий опис істотних елементів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

За результатами роботи надається пакет фінансової звітності та опис облікової політики відповідно до П(С)БО, примітки до фінансової звітності.