Русский | УкраїнськаАудит фінансової звітності згідно П(С)БО

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Законом України «Про аудиторську діяльність» передбачена обов'язковість проведення аудиту для:

  1. Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету.
  2. Перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.
  3. Емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Аудит може також проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання.

Гарантії якості аудиту:

  • дотримання стандартів аудиторської діяльності;
  • страхування професійної відповідальності.

За результатами аудиту видається офіційний аудиторський висновок з вираженням думки аудиторської фірми про повноту і достовірність складеної фінансової звітності суб'єкта перевірки, звіт керівництву компанії про найбільш суттєві недоліки у веденні бухгалтерського обліку.